Tørt bassin: Ved Rulkedalen

Besøg et rigtigt klimatilpasningsbassin ved Rulkedalen

Beskrivelse

For enden af Stenløsevænget og lidt til højre, mellem boligkvarteret og skoven, ligger et tørt bassin.
Det tørre bassins funktion er at opbevare og forsinke regnvand så rørsystemerne kan aflastes når det regner meget.
 

Opland og oversigt

Se oplandskortet under Materialer til højre.  Oplandet er indkredset med lilla kant og bassinet kan ses som en lyseblå plet i den nordligste del af oplandet. Oplandet er i alt 16 ha stort.

De røde streger på kortet er spildevands ledninger og de blå linier er regnvands ledninger. Altså er spildevand og regnvand separeret således at spildevand kan ledes til renseanlæg og regnvand kan renses via rensedamme og derefter ledes ud i naturen igen. På denne måde undgår man at der kommer spildevand ud i naturen når det regner rigtig meget og kloaksystemerne flyder over.

Der er et lille forstørret udsnit på kortet hvor bassinet bedre kan ses og hvor det kan ses hvor regnvandet ledes ind og ud af bassinet. Bassinet har fælles indløb og udløb. Således kan bassinet ses kan ses som en slags udposning på regnvandsledningen der kan aflaste systemet når der er tryk på.

Man kan følge hvorfra regnvandet kommer og hvor det føres hen efter bassinet ved at følge de blå stiplede linier.

På Oversigtskort-1 ses bassinet på foto og indløb/udløb er markeret med blå. Bassinets omkreds er markeret med gult.
Se også Oversigtskort 2 og 3 for orientering i området.

 
Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på det tørre bassin

 
Grundskole
·        Bassinkapacitet
·        Plan B
·        Æstetik og funktionalitet
 
Gymnasium
·        Dimensionering af bassin
.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Kontaktperson

Projektleder, Klima & Udvikling
Nena Kroghsbo
nk@vandcenter.dk

Kolofon

Foto: Odense kommune

Kommentarer