02. møde i UdeskoleNet på Den Frie Lærerskole

Referat fra 18. april 2007. Tema: Stiftelse af UdeskoleNet i Danmark.

Udeskolebørn fra Kvaglundskolen tegner små dyr.

Ganske kort

Nu er UdeskoleNet i Danmark etableret endeligt som netværk med styregruppe og struktur.
 
På netværkets andet møde på Den Frie Lærerskole i Ollerup fik vi via en meget fin proces defineret os selv som netværk - hvilken type netværk er vi og hvordan skal vi arbejde sammen - og nedsat en styregruppe som kan sikre sammenhæng i netværkets arbejde og dets fortsatte eksistens.
 
Tillykke til os allesammen!!
 
Nedenfor kan du læse et referat fra en spændende dag. Netværket er åbent for alle der arbejder med udeskole - f.eks. lærere, seminariefolk, forskere, formidlere - og andre som føler sig kaldet. 
 

Referat fra møde i UdeskoleNet

Sted: Den Frie Lærerskole i Ollerup, den 18. maj 2007
Tilstede var 37 personer. Deltagerliste ligger på netværkets skolekomkonference.

Velkomst
v. Lars Hansen og Karen Barfod
 • Praktisk
 • Dagens intention 
a) at konstituere netværket
b) at lære Den Frie Lærerskole i Ollerup bedre at kende – og høre om Grundtvig og udeskole.
c) at præsentere oplæg til debat om definition af udeskole i Danmark
d) at blive klogere på fundraising
 
a) Netværket konstitueres
v. Proceskonsulent Tine Hansen, Eukairia
 
Tine præsenterede os for tre typer af netværk
 • Interessenetværket
 • Det idebestemte netværk
 • Praksis netværket 
Tine Hansens overheads lægges på UdeskoleNets konference på SkoleKom. De forklarer hele faciliteringsprocessen, hvor vi blev præsenteret for netværkstyperne, udforskede dem og deres muligheder i grupper – og til sidst diskuterede hvilken form for netværk vi er.
 
Vi blev enige om et netværk, der ligger tættest på interessenetværket – men låner fra de to andre typer. Det kan tegnes som et boblebillede:
 

 
Styregruppe
Netværket har en styregruppe, der består af 4 – 6 personer. Styregruppen står for at organisere arbejdet i UdeskoleNet og arrangerer bl.a. møderne sammen med det sted der lægger hus til. Samtidig skal Styregruppen fastholde kursen i UdeskoleNets arbejde og samle og koordinere netværkets aktiviteter. Styregruppen kan også udtale sig på netværkets vegne.
 
Halvdelen af styregruppen går på valg hvert år, så kontinuiteten i arbejdet sikres.
 
Styregruppen kom til at bestå af:
 • Lars Hansen, Den Frie Lærerskole, urd@ofir.dk
 • Dieter Toftkjær, Bakkelandets Friskole,
 • Claus Langergaard, Gl Rye Skole,
 • Dorte Vind, Esbjerg Kommune, dorte.Vind@skolekom.dk
Medlemmer fra studiegruppen, der stiller sig til rådighed for styregruppen med sparring, erfaringsdeling etc.:
Sekretariat
Sekretariatet stilles til rådighed fra CVU Midt-Vest. Det står for det praktiske omkring indmeldinger, udsendelser af papirer og betaling til møder. Peer Daugbjerg (pd@cvumidtvest.dk) leder sekretariatet og Sandra Jensen (sj@cvumidtvest) er sekretær.
 
Møder
UdeskoleNet afholder møder 2 gange om året. De medlemmer af UdeskoleNet der har lyst og mulighed, kan invitere til deres institution – og får samtidig mulighed for at præsentere deres arbejde med udeskole.
 
Møderne skal bl.a.
 • præsentere ny viden v. diverse oplægsholdere
 • åbne for samarbejder på tværs af institutioner
 • give mulighed for erfaringsudveksling og sparring mellem medlemmer – også gerne i mindre grupper sorteret efter f.eks. profession eller interesse.
 • præsentere stedet hvor mødet afholdes i udeskoleperspektiv
Praktisk
Det koster 300 kr. om året at være med i UdeskoleNet. Pengene betales til Sekretariatet. Ud over det afholder deltagerne selv udgifter til rejser og forplejning i forbindelse med møderne.
 
Aktiviteter
UdeskoleNet kan være omdrejningspunkt for en lang række aktiviteter som gennemføres af deltagerne i mindre arbejdsgrupper – eller i fællesskab. Eksempler på aktiviteter kunne være:
 • Formulering af en åben vision
 • Formulering/valg af en åben definition af udeskole i Danmark
 • Politisk arbejde
 • Formidling
 • Forskning
 • Faglig sparring
 
b) Præsentation af udeskole på Den Frie Lærerskole
 
Først frokost med skolens lærere og elever i spillevende miljø.
 
Derpå et alt for kort og meget spændende oplæg om Grundtvig og Udeskole, hvor Ingvar Haubjerg Nielsen gennemgår Grundtvigs erkendelsesteori – hvordan stof og ånd i venlig vekselvirkning bliver til bevidsthed bestående af følelser, billeder og ord – og peger på hvordan man også kan finde argumenter for udeskole i teorien. (Oplæg vedlægges referatet og kommer også som artikel på udeskole.dk).
 
Så fortæller Dieter Toftkjær om Frejas Hus, Lærerskolens nye udendørs klasselokale, som elever fra lærerskolen har bygget – og lært alt om byggetilladelser, bålhusarkitektur, konstruktion og håndværksteknik i processen. Udeskole på seminarieplan.
 
Sidst fortæller to specialestuderende om deres specialeprojekt, hvor de via deres hjemmeside www.naturviden.dk formidler naturen i 5 enestående danske naturområder.
 
 
c) Oplæg til definition af udeskole i Danmark
v. Karen Barfod, CVU MidtVest
 
På det stiftende møde i UdeskoleNet blev der udtrykt ønske om en fælles definition af hvad vi forstår ved Udeskole i Danmark. Studiegruppen har via mailpingpong samlet et allerførste oplæg til en sådan definition, som var blevet rundsendt med mødepapirerne.
 
Peter Bentsen (ph.d. stud i udeskole fra KU og KVL) responderede klogt pr. mail, at vi må være opmærksomme på, at der er i hvert fald tre dimensioner af udeskolebegrebet:
 1. Udeskole som samfundsfænomen og studieobjekt (f.eks. i forbindelse med forskning). Typisk neutral og ingen værdiladning.
 2. Udeskole som politikområde og idedebat. Oftest ideologisk.
 3. Udeskole som personlig og pædagogisk opfattelse og måde at forholde sig til fænomenet på. Typisk meget værdiladet og normativt.
Og at det er vigtigt at holde disse dimensioner adskilt og diskutere forskellige fordele og ulemper ved hver dimension, samt hvornår hvilken definition skal bruges.
 
Malene Bendix gør opmærksom på, at Arne Nikolajsen Jordet har defineret begrebet i sin bog ”Nærmiljøet som klasserom” fra 1998 – og læser hans korte definition op. Det er også en mulighed at stå på skuldrene af det arbejde der er lavet i Norge. Her er ANJordets definition på dansk:
 
”Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær.
 
Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet”. 
 
Arne Nikolajsen Jordet, i ”Nærmiljøet som klasserom – uteskole i teori og praksis”, Cappelen Akademisk Forlag, 1998”
 
Der er kun afsat tid til kort at præsentere diskussionen – og vi bliver enige om at den fortsætter på skolekom-konferencen og at vi samler kommentarere og meninger – og tager det op som punkt på næste møde. Der kan vi fint diskutere flere forslag til definitioner – bl.a. Jordets allerede eksisterende.

d) Fundraising
v. Torben Stenstrup
 
HD i regnskab, Torben Stenstrup, der er spejder og professionel fundraiser fører os ind i en verden af muligheder ved fundraising. Hans hovedpointe er, at mennesker giver til mennesker, som spørger på vegne af andre mennesker – og at vi skal læse menneskene bag de fonde vi søger.
 
Torben Stenstrup vurderer at vi kunne finde mange midler til udeskole, hvis vi ville, for det er en god sag. Det kræver dog at vi har en form for fast struktur som forening, virksomhed eller lægges økonomisk ind under en institution.
 
Torben Stenstrups powerpoints lægges på UdeskoleNets konference på SkoleKom.
 
e) Næste møde
 
Tid: I efteråret
Sted: I København – Henrik Gretoft inviterer til Københavns Kommune.
 
Ideer til emner:
 • Styregruppe præsenterer sig
 • Udeskoledefinition
 • Vision – arbejdsgruppe sættes evt. i gang
Ønsker og ideer til indhold:
 • Peter Bentsen fortæller enten om sit phd projekt – eller om det Forskningsnetværk om udeskole som KVL, KU og Zahles
Seminarium har stiftet.
 • Lærere fortæller om deres virke
 • Lars Kolin forholder sig til udeskole – og kommer evt. med et oplæg om hvilke kompetencer vores børn skal bruge om 20 år, for at komme fremtidens udfordringer i møde – og hvordan udeskole matcher det – eller evt. skal tænke det ind i en vision.
Nye mødesteder
 • Dorte Vind fra Esbjerg og Tom Vestergaard inviterer til møde på Myrthuegaard.
 • Ove Eskildsen fra Jelling Seminarium har invitetet UdeskoleNet til at afholde møde hos dem – men vi savner en endelig tilbagemelding.
Så er den båd sat i søen. Tak til alle for en god dag – og især tak til Den Frie Lærerskole for de fine rammer.
 
 
Mange hilsner
 
Malene (referent) 19.04.2007
malene@skoven-i-skolen.dk

Kolofon

Referat og foto: Malene Bendix.