05. møde i UdeskoleNet på Jelling Seminarium

Fotoreferat fra møde 11. november 2008. Tema: Udeskole og læring.

Udsnit af UdeskoleNet ved Danmarks Navneattest.
Én efter én står vi op i den sorte nat, spredt over landet som prikker, for at begive os ud i vejret, springe på cykler og toge og biler og bevæge os snakkende, læsende, morgenkaffedrikkende fra alle sider, for klokken 10 at trisse op ad stien til Jelling kirke, der ligger så lillebitte der mellem Gorm den Gamle og Thyras mægtige høje, og slutte os til den leende og snakkende, stadig større flok af mennesker, som står der i ruskevejret omkring Jellingestenene og giver hånd. Nye ansigter - og folk man kender godt - alle med stor interesse for udeskole og børns læring, trivsel og sundhed. Hvor er vi heldige at vi har UdeskoleNet.
 

Levende historie

Læreruddannelsen i Jelling er vært for dette femte møde i UdeskoleNet og Ove Eskildsen, lektor og cand.pæd i sløjd, byder os velkommen med Gorm den Gamles tusind år gamle besked på den lille Jellingesten: "Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyra som kone, Danmarks bod". Bod betyder pryd og stenen kalder man Danmarks Fødselsattest, fordi det er det første skriftlige sted, hvor vores lands navn er nævnt. Hele området oser af historie og Jelling blev da også i 1994 optaget på Unescos liste over steder der bærer verdens kulturarv, som det eneste sted i Danmark ud over Kronborg og Roskilde Domkirke.
 
Ove Eskildsen, UdeskoleNet
Ove Eskildsen beretter. Foto: Malene Bendix.
 
Ove Eskildsen tager os med op på Gorms vindblæste høj og fortæller om området, som er let at overskue heroppefra. Vi kan bl.a. se nogle af de store sten fra den mægtige skibssætning, som man regner med var sat mellem Gorms og Thyras høje, før kirken blev bygget. De ligger nu i en række på kirkegården. Vinden tager resten af ordene - og min paraply.
 
Så går det mod foredragssalen i det smukke Jelling Seminarium - som nu hedder University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling, hvor lektor phd. Trine Hyllested fra Holbæk Seminarium står klar til at fortælle om "Når læreren tager skolen ud af skolen".
 

Trine Hyllested

Trine har i sit phd-afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet, "Når læreren tager skolen ud af skolen", undersøgt hvordan lærere bruger naturskoler - hvor meget de forbereder og bearbejder besøget - og hvad det betyder for elevernes udbytte af et besøg hos en professionel naturformidler. Du kan finde Trines afhandling som en (kæmpe) PDF-fil.
 
Trine Hyllested, UdeskoleNet
Trine Hyllested fremlægger sin forskning. Foto: Malene Bendix.
 
Trine Hyllesteds phd. forsøger at besvare to forskningsspørgsmål:
 1. Hvordan begrunder lærerne, at de tager eleverne med ud af skolen?
 2. Hvordan støtter lærerne elevernes læring, når de tager eleverne med ud af skolen?
For hvad er det en lærer skal? Læreren skal skabe rammer for lærerprocesser, som kan give eleverne kundskaber og færdigheder.
 
Når Trine spurgte børn efter et besøg på en naturskole, hvad de havde fået ud af det, fik hun en bred vifte af svar. "Jeg har lært at se en ko". "Træerne suger vand og solstråler".
 
Trine gjorde opmærksom på, at hvis et besøg på en naturskole - eller eksperimentarium, Danfoss Universe eller et af de mange andre professionelle formidlingsinstitutioner som tilbyder sig til skolerne - skal blive andet end en parentetisk oplevelse for eleverne, så skal læreren aktivt strukturere lærerprocesserne, akkurat som han/hun gør det i sin egen undervisning. Altså:
 • Hvilke faglige mål har vi med undervisningen?
 • Hvordan retter vi undervisningen ind efter dem?
Trines svar på første forskningsspørgsmål er - i ultrakort form - at de lærere hun spurgte havde mange forskellige, rationelle og irrationelle formål med at tage eleverne med på en naturskole - det er sundt at se noget andet, naturvejlederen er supersej og god til biologi, osv.
 
Trines svar på andet forskningsspørgsmål er - igen i kort form - at en stor del af de lærere hun talte ikke strukturerede elevernes lærerprocesser i forbindelse med besøget. 56 procent havde ikke forberedt besøget - og 55 procent bearbejdede det ikke, når klassen kom tilbage til skolen.
 
En stor del af de observerede lærere slap deres lærerrolle, når en professionel formidler tog over. Læreren forvandlede sig til en praktisk medarrangør, svævede væk, eller blev selv en af eleverne.
 
Kun 2 ud af 8 observerede lærere arbejdede optimalt sammen med naturvejlederen om at løfte elevernes læring - og var med til at besvare forskningsspørgsmål 2.
 
Læreren støtter elevernes læring udenfor skolen, når: 
 • læreren har et klart fagligt mål med undervisningen.
 • læreren forbereder eleverne før besøget, så eleverne allerede er engagerede og igang, når de kommer.
 • læreren udfordrer og involverer eleverne ved f.eks. at stille opgaver
 • læreren lægger op til indsamling af data, genstande, foto, noter
 • læreren er en voksen og kritisk medundersøger, f.eks. ved at stille spørgsmål, som leder eleverne på vej.
 • læreren står for faglig bearbejdning efter besøget
Trine sagde meget mere - og forhåbentlig kan vi få en PDF fil med hendes slides her.
 
Trine Hyllested om Læring
Trine Hyllested om Læring.
 

Spørgsmål

Efter 45 minutters oplæg fik vi 10 minutter til - to og to - at diskutere oplægget og finde et godt spørgsmål frem. Debatten var spændende - og er gengivet kort:
 
Lars Hansen, Den Frie Lærerskole: Manglede der samarbejde mellem skole og naturskole.
Trine H.: Nej. Naturskolen gav lærerne alle muligheder for at forberede og bearbejde deres besøg. Der var møde 1 gang pr. måned, telefonisk kontakt med alle lærere, hjemmeside med relevante materialer mm. Man kan stille sig spørgsmålet, om naturskolen alligevel gjorde lærerne til passive forbrugere? Hvad sker der, når man institutionaliserer det I selv plejer at gøre??
 
Eva Skytte, Dansk Skovforening og Skoven i Skolen: Kan man se udeskole som en reaktion på institutionaliseringen af de uformelle læringsmiljøer? Og hvordan styrker man lærerne bedst, så de klædes på til at løse deres opgave?
Trine H.: Svaret er enkelt: Giv lærerne ordentlig baggrund og forudsætninger. Uddan lærerne. Det er svært, når der er en nedgang i søgningen til læreruddannelsen på 40 %. På de enkelte skoler kan man komme det i møde ved at lave faglige og naturfaglige kulturer og netværk som hjælper nye lærere igang, materialebokse, lokale netværk i kommuner osv. Undersøge hvordan netsteder o.l. bruges - hvad er undervisning og hvad er bare underholdning.
 
Poul Hjulmann, Skovskolen: Hvad betyder naturfaglige kulturer?
Trine: Alle tiltag hvor folk vil noget - og holder sig indenfor trinmål og fagmål - batter. Det er i bund og grund engagementet som tæller. Udeskole er godt. Men hvis engagementet var lige så højt, kunne en gymnastiksal også gøre det. 
 
Claus Langerskov, Hvad sker der med magtforholdet i udeskolen på landet, hvor de uformelle læringsmiljøer ofte bare er skovfogden, landmanden, mejeriet osv.
Trine: Magtforholdet er stadig en faktor, men læreren står ofte selv for arrangementet og er derfor selv engageret.
 
Rasmus Østerby: Min far oplevede anskuelighedsundervisning allerede i 1930érne - og kunne fortælle os ting om græshoppen, som han selv havde undersøgt og stadig huskede fra han var barn. Vi ser den nu igen i form af udeskolen i 2008. Hvor forsvandt anskuelighedsundervisningen hen i mellemtiden?
Trine: Svarer ikke rigtigt på det - men viser en spændende figur.
 
Dorte Vind, Esbjerg Kommune: Børn med specielle vanskeligheder og udeskole.
Trine: Det kommer an på hvilke vanskeligheder børnene har. Nogle styrkes i det frie rum. Andre har det svært med frie rammer.
 
Dame: Udeskole er ikke bare naturvidenskabelig fag men også humanistiske fag.
Trine fortæller om at hun som naturvejleder var ved at brække et dyr med en gruppe børn, for at lære dem om organer og kroppe, da et af børnene pludselig sagde, "Min morfar er også død af en blodprop i hjertet" - og undervisningen endte i en samtale med børnene om liv og død. I udeskolen er der masser af muligheder for at arbejde humanistisk.
 
Fritz Raae, lærer vede Røsnæs skole, Kalundborg: Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke får ødelagt min faglige plan for min udeskole-undervisning, når der hele tiden opstår andre faglige muligheder? Slider jeg ikke min egen ide op, hvis jeg ikke når de faglige mål, jeg skal når, fordi vi støder på en død mus på vejen. Det gør ikke alene at undervisningstiden ude kommer til at dreje sig om noget andet - men også at min forberedelse kuldkastes.
Trine: Det er din vigtigste opgave som lærer at sikre at de faglige mål nåes. Men derfor kan du godt bruge 10 minutter på noget andet.
 
Lone Gasberg Andersen, Blæsborgskolen, Maribo: Har mange erfaringer med specialundervisning ude - og må sige at undervisningen ude på ingen måde er spildt. Børnene får masser af indre billeder og erfaringer med sig, som man hele tiden kan spille bold op af i undervisningen inde.
 
Smuk pige, UdeskoleNet
Smuk pige fra Gormshøj. Foto: Malene Bendix.
 

Udeskoleideer søges til udgivelse + Genplant Planeten

10 minutter blev afsat til undertegnedes præsentation af to nye projekter fra Skoven i Skolen:
 
Vidensloop med fokus på faglighed i udeskole
Skoven i Skolen har fået mulighed for, over 3 år, at indsamle ideer til udeskole-forløb og aktiviteter fra udeskole-lærere over hele landet - og lægge dem ud på www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk til inspiration for alle. Fokus er at styrke faglighed i udeskole - for alle fag og klassetrin. Et særligt fokus har udeskole for de ældste elever og naturfag.
 
Vi håber at mange udeskolelærere vil sende os skitser eller ideer til forløb, som andre kunne få glæde af. Vi har mulighed for at hjælpe på alle måder - både i skriveprocessen, med illustrationer osv. De nye forløb lægges ud i idemandens / kvindens navn. Man kan enten kontakte os på info@skoven-i-skolen.dk eller 3324 4266. Vi kommer også gerne ud i landet og følger klasser og snakker og lytter.
 
Baggrunden er, at ph.d. studerende Peter Bentsen har påvist at 290 skoler over hele Danmark arbejder med udeskole på et eller flere klassetrin i 2007. Lige nu genereres der altså en masse ny viden om faglig undervisning udenfor skolens mure. Skoven i Skolen vil danne et vidensloop, som indsamler denne nye viden og formidler den bredt.
 
Genplant Planeten - et klima-udeundervisningsprojekt
I januar introducerer Skoven i Skolen klimaprojektet GENPLANT PLANETEN som skal invitere mange skolebørn ud at plante mange træer i månederne omkring klimatopmødet i nov-dec 2009. Formålet er at give børn en mulighed for selv at handle i forhold til klimaforandringerne - og tune dem ind på at handle i stedet for at holde sig for ørerne. Et samlet skovbrug står bag projektet - og vi håber at kunne invitere skoler over hele landet til træplantningsarrangementer i lokale skove - og samtidig at kunne tilbyde skoler træer de selv kan plante + undervisningsmaterialer på www.skoven-i-skolen.dk og på papir.
 
 
Frokost på Jelling Seminarium
Frokost i venlige lokaler på Læreruddannelsen i Jelling. Foto: Malene Bendix.
 

Oplæg om undervisningsplanlægning

...og sammenhængen mellem ude og inde - ved Dorte Vind, Esbjerg Komune
 
Dorte Vind er udeskolekonsulent i Esbjerg Kommune. Hun står også bag nationaleparkprojektet "Mit vadehav" - www.mitvadehav.dk.
 
 Dorte Vind, UdeskoleNet
Dorte Vind holdt sit oplæg inde - men afbilledes her i regn og rusk. Foto: Malene Bendix.
 
I Esbjerg Kommune har man etableret et lokalt netværk af udeskolelærere i 2004. Her har man haft en debat om planlægning af undervisningen i uderummet. Debatten fik Dorte til at lave et skema, som kan styrke lærerens planlægning af forløb både ude og inde - så de faglige mål ikke tabes af syne. Dorte udleverede et inspirerende skema, som du kan finde her som PDF filer:
Udeskole er skole og ikke udflugt. Man skal aldrig gå ud, hvis man ikke kan gå hjem og strege noget ind i Fælles Mål hæftet.
 
Dorte fortæller om Hella, en lærer i Esbjerg, som bruger sit hæfte med Fælles Mål og en lyserød overstregningstush, for at holde rede på, hvilke mål som er nået i udeskolen. Efter hver udeskoledag eller forløb streger hun de mål som er nået over i hæftet med lyserødt - eller sætter en prik, hvis klassen har berørt emnet. Det kan hun også gøre i hæfter fra andre fag - og bytte timer med dem.
 
Smedeværksted
Glimt fra workshoppen "Håndværk", hvor der blev smedet hårnåle til kæmpekvinder. Foto: Malene Bendix.
 

Workshops

Deltagerne går ud i 2 timer i følgende workshops:
 1. Matematik i udeskole ved Claus Langergaard
 2. Filosofi i udeskole ved Dieter Toftkjær
 3. Håndværk i udeskole ved Ove Eskildsen
 
Filosofi
Glimt fra workshoppen "Filosofi i udeskole". Foto: Malene Bendix.
 

Hvor vil lærerne i lemvig gå hen

- ved lektor Karen Barfod, Via University Center, læreruddannelsen i Nørre Nissum
 
Karen Barfod, UdeskoleNet
Karen Barfod holdt sit oplæg inde - men her fra Gorms Høj. Foto: Malene Bendix.
 
I Lemvig kommune er man gået igang med at en treårig implementeringsplan for udeskole på mellemtrinnet på alle kommunens 11 skoler. Planen går ud på, at mindst en klasse på mellemtrinnet skal have udeskole, så alle børn får oplevelsen og de erfaringer som et års udeundervisning giver. Samtidig giver det de lærere som absolut ikke vil arbejde ude mulighed for at lade være.
 
Man har valgt mellemtrinnet fordi eleverne her er store nok til selv at komme omkring på cykel.
 
Sammen med lærerne har Karen lavet en undersøgelse som kortlægger hvilke områder man kunne tage ud til - og man fandt masser af forskellige udendørs klasselokaler som lærere og elever vil kunne nå på gåben og cykel: Strand, park, skov, isfabrik, fiskerihavn mmm. Samtidig vil alle skoler gerne have transportmulighed med bus en gang imellem til Hjerl Hede, Danfoss Universe osv. 
 
Undersøgelsen konkluderer:
 • at skolerne peger på rige muligheder for at lægge undervisningen ud i nærmiljøet.
 • at der er behov for kursusvirksomhed og begrebsafklaring. Lokale naturvejledere vil besøge skolerne. De vil sætte lærerne ind i de muligheder der ligger i deres nære natur o.a. udemiljøer - og hjælpe med planlægning af udeundervisningen. Samtidig vil man hurtigt tilbyde lærerne kurser.
 • at der umiddelbart ikke er behov for ekstra voksne. Lærere og elever går ikke så langt væk.
Dieter Toftkjær, UdeskoleNet
Dieter Toftkjær sidder med i Styregruppen for UdeskoleNet. Foto: Malene Bendix.
 

Nyt fra styregruppen

Medlemsvilkår i udeskolenet
Styregruppen foreslår små ændringer i medlemsvilkårene for netværket, som udmøntes sådan her:
 • Det koster 300 kr om året at være medlem. Pengene går først og fremmest til sekretærhjælp, kopiering o.l i forbindelse med møderne, transport til Styregruppen, tilskud til oplægsholdere o.l.
 • Møder er gratis
 • Deltagerne betaler frokosten selv
 • Medlemskabet er personligt. UdeskoleNet er et netværk mellem mennesker. Man kan få sin institution til at betale medlemskabet - og hente viden hjem til institutionen - men man kommer som sig selv.
 • Hvis man ikke er medlem, koster det 200 kr. at deltage i et møde.
Hvem sidder i styregruppen
Styregruppen i UdeskoleNet består nu af:
 • Dorte Vind
 • Lars Hansen
 • Dieter Toftkjær
 • Claus Langergaard
 • Karen Barfod
 • En person fra værtsinstitutionen
 • Dig?
Alle er velkomne til at melde sig ind i Styregruppen og deltage i arbejdet. Det er ikke så omfattende, siger medlemmerne. Men sjovt.
 
Tilføjelse til referatet: Lisbeth Kernfelt fra Gråsten Landbrugsskole tog i december måned 2008 udfordringen op - og blev en del af Styregruppen for UdeskoleNet.
 

Næste møde

Rigtig mange har lyst til at være værter for UdeskoleNet - og det er jo skønt. Her kommer en liste over de som meldte ind ud fra referentens notater... Styregruppen må få sat lidt skik på det.
 
Forår 2009
Næste møde foregår på Sjælland, nærmere bestemt på Naturskolen ved Herstedhøje. Naturvejleder Stephan Springborg fra Skov og Naturstyrelsen er vært sammen med Eva Skytte og Malene Bendix fra Skoven i Skolen og Dansk Skovforening. Vi har sat den 6. maj af, så vidt jeg husker.
 
Efterår 2009
Kompedal på Silkeborgegnen. Et lejrskolested eller ...?
Gitte Valbak fra Stjernevejskolen i Hedensted vil måske gerne være værter? eller var det enten eller?
Lisbeth Kernfelt fra Tønder mente også at Gråsten Landbrugsskole gerne ville værter.
 
Foråret 2010
Kalundborg. Fritz og Kirsten. Naturfagsmaraton. Netværk af naturfagslærere. Science Team K.
Eller i maj: Hos Marianne Hald, Mariagerfjord Naturskole, co: Skoleforvaltningen, Fjordgaden 5, 9550 Mariager, Tlf. 23 33 50 38, maha2@mariagerfjord.dk, www.mariagerfjordnaturskole.dk
 
Efterår 2010
Skovskolen vil også gerne være værter, måske for et 2-dages møde.
 
Fløjtespiller, Læreruddannelsen i Jelling
Tak til Læreruddannelsen i Jelling - og Jellings fløjtespiller. Foto: Malene Bendix.

 

Tak

Stor tak til Læreruddannelsen i Jelling, CVU Lillebælt og Ove Eskildsen fordi I ville huse UdeskoleNet. Tak til alle oplægsholdere og alle fremmødte.
 

Evt

Alle er inviteret til julekål og kartofler når bestyrelsen for Dansk Forum for Natur og Friluftsliv holder årsmøde den 28. november fra 15 - 17.30 på Helnæs Mølle. 

Kolofon

Referat og foto: Malene Bendix.