Areal (skovareal)

Her kan du læse om Danmarks areal og om det danske skovareal. Du kan også se hvordan træerne er fordelt.

Danmarks kort med markering af skove.
 

Areal

Et areal er størrelsen af et område. Vi måler små arealer i kvadratmeter (m2). Store arealer – som skovarealer – måler vi i hektar. En hektar er 100 x 100 meter – eller cirka lige så meget som to fodboldbaner.
 
 

Danmarks areal

Danmarks areal er 43.069 km2 – eller 4.306.900 hektar. De er fordelt på den her måde:
 

  • 66 % bliver brugt til landbrug
  • 16 % er skov og hede
  • 10 % er dækket af by, vej og anlæg
  • 7% er dækket af særlige naturområder som søer, enge og moser

 
Arealet med særlige naturområder – eng, mose og sø – er sikret mod tilbagegang, fordi de er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven og andre love. Landbrugsarealet er svagt faldende fordi byerne vokser og fordi der bliver plantet skov og lavet naturgenopretning.
 

Danmarks skovareal

14,4 % af Danmarks areal er dækket af skov. Tilsammen fylder skovene ca. 621.000 hektar eller 6210 kvadrat-kilometer.
 
Folketinget besluttede i 1989 at fordoble Danmarks skovareal til 20-25% i 2100
 

Hvordan er træarterne fordelt i Danmark?

 
Løvskov, nåleskov og andre bevoksninger
 

  • 42% af Danmarks skovareal er rene løvskove
  • 39% af Danmarks skovareal er rene nåleskove
  • 11% af Danmarks skovareal er blandede nåle- og løvtræer
  • 5% er juletræer og pyntegrønt
  • 3% er hjælpearealer og midlertidigt ubevoksede arealer (veje, bygninger, vendepladser)


Træarter fordelt på Danmarks skovareal

Træart
 

Procent

Areal (i hektar)

Bøg

14

87.000

Eg

10

64.000

Ask

3

17.000

Ær

4

25.000

Birk

7

45.000

Andet løv

9

54.000

Løvtræ i alt

47

292.000

 

 

 

Rødgran

15

96.000

Sitkagran

6

36.000

Nordmannsgran

5

28.000

Nobilis

2

13.000

Fyrrearter

11

71.000

Andet ædelgran

3

17.000

Andet nål

7

41.000

Nåletræ i alt

49

302.000

 

 

 

Hjælpearealer og midlertidige ubevoksede arealer

4

24.000

Ukendt

0

3000

Total

100

621.000

 

Kilder

"Skove og plantager 2014" udgivet af Skov og Landskab, Københavns Universitet.
Danmarks Statistik 

Hvem, hvad, hvor

Sted:Skov

Kolofon

Forfatter: Lars Nielsen og Martin Einfeldt, Dansk Skovforening.
Kortet er tegnet af Statens Planteavlsforsøg.
Artiklens tal er fra 2014.