Bauneskolen, Nimtofte

En naturskole på Danmark Rundt kortetNaturklasse og udeskole:

Bauneskolen

Tilbage
Tilbage


Naturklasser er klasser der arbejder regelmæssigt med udeskole i naturen

Om skolen

Navn:

Bauneskolen

Adresse: Ramtenvej 14
8581 Nimtofte
Telefon:

Tlf.: 86398137

E-mail: Bauneskolen.721001@Bauneskolen.dk
Hjemmeside: www.Bauneskolen.dk

 

 

 

 

 

 

Om naturklasselærere

Navn:

Christine Høeg Hansen,  Jens Peter Nyholm

E-mail Jomfrugaarden@mail.tele.dk

 

 

Om naturklassen

2011

Bauneskolen i Nimtofte er desværre lukket - og med den de mange gode erfaringer med udeskole, som lærerkollegiet har opbygget sammen. Skolen var en af de første udeskoler vi registrerede på kortet her - og udeskolelærernes erfaringer har været med til at inspirere arbejdet med udeskole. Skolens beskrivelse af udeskole kan stadig inspirere - så derfor lader vi den ligge, men nedenstående er desværre historie.
 

Historie

Bauneskolen fik 4. august 2003 det grønne flag for vores indsats på naturområdet. Det er vi stolte af.

1) Beskrivelse af  naturklassen: 

Hele skolen arbejder som ”naturskole”. Det er simpelthen skemalagt som 4 sammenhængende lektioner i 0. – 3. klasse. Her arbejder en lærer og en pædagog sammen om klassens udeliv (det er det vi kalder det hos os).

Vores 4. klasse som Jens Peter og jeg er lærer/pædagog for har arbejdet en dag om ugen udendørs siden  klassen kom i 2. klasse. Her blev der tillagt flere timer i indskolingens skema fra kommunens side. I 1. klasse arbejdede klassen tematisk med udendørs aktiviteter. Nu hvor klassen er kommet i 4. klasse er der ikke længere kommunal bevilling til ekstra timer, men forældrene har set hvor meget udetimerne har bibragt deres børn, så vi har fået ”lov” til at fortsætte selv om det er dansk/historietimerne og natur/teknik timerne der danner den timemæssige baggrund for aktiviteterne. At klassen så i 4. klasse stadig har en pædagog tilknyttet skyldes en bevilling specielt til den klasse gr. Ekstraordinære behov blandt eleverne. Skolens 0. og 1. klasse bruger så udelukkende vores lokalområde og vores økobase som basis for deres aktiviteter. Fra.2. klasse cykler vi ud i området fra august til oktober og igen fra påske og til sommerferien, resten af skoleåret bruges økobasen. Økobasen har SFO stået for oprettelsen af sammen med et par lærere og pedellerne. SFO bruger også gerne økobasen i deres aktiviteter.

Vores erfaringer er langt overvejende positive. Vores forældre er glade for aktiviteterne og sørger for godt tøj og gode madpakker i langt de fleste tilfælde. Når vi laver mad over bål, er forældrene også villige til at betale 10 kroner til maden. For nogle klassers vedkommende har madlavning været en ugentlig aktivitet, som forældrene bakker op om.

SFO har oplevet at det kan være svært, om ikke umuligt, at lokke børnene med på økobasen om eftermiddagen. Dette kan vi ikke finde nogen endegyldig forklaring på, men måske hænger det sammen med at det så ikke er hele klassen man er sammen med, men en ny børnekonstalation som de ikke gider bruge kræfter på. Måske er det også fordi formiddagen er skal-periode, mens eftermiddagen mere er kan/må-periode hvor man selv vælger aktivitet?


2) Naturområdet:

Vores økobase er bygget op på et stykke af et landbrugsareal vi har fået stillet til rådighed af en lokal bonde. Her har vi løvskov, nåleskov, eng, vådeng, å, dyrkede marker, græsningsarealer osv. Arealet ligger ca. 10 –15 min. gang fra skolen og når vi har passeret vejen uden for skolen kan eleverne selv løbe derud i eget tempo, faktisk fra de er helt unge. Ved hjemturen er det en ufravigelig regel at alle stopper ved bomen over for skolen og venter på de voksne. I alle disse år kan vi mindes en enkelt elev der skulle prøve om det var sandt at der var ballade i luften hvis ikke regelen blev overholdt, og det var der. Selv de elever der kommer den vej til skole og er vant til at krydse vejen på det sted, venter som aftalt. Vi viser dem stor tillid, og pt. har ingen svigtet det for alvor.


3) Hvordan kommer I ud til området?

Vi går når det er til økobasen, cykler når vi skal på større udflugter.


4) Hvordan arbejder jeres naturklasse ude? Rutiner. Faglig / Tværfaglig undervisning. Pædagogiske overvejelser. Gode råd.

Vi ser hvad dagen bringer. Vores økobase rummer materiale til mange forskellige aktiviteter, og vores bibliotek derude hjælper med at afklare mange af de spørgsmål der opstår. Vi slæber også alverdens ting med hjem derudefra til senere undersøgelse på skolen. Det næste års tid vil skolen arbejde med vand som overordnet emne for at kunne erhverve det grønne flag et år til, og her vil vores å og de muligheder vi har for vandaktiviteter derude på basen selvfølgelig blive en del af det arbejde.


5) Praktiske overvejelser ude: Hvordan holder I varmen? Hvad med mad? Bål? Vand? Toiletter? Osv.

Bål hver gang, ofte madlavning, drikkevand kører vi med ud i en cykelvogn, og vand til opvask, kartoffelskrælning etc. henter vi i åen. Pt. har vi ikke toilet derude, men vi er nogen der drømmer om et muldtoilet på pladsen.


6) Hvordan arbejder I inde med forberedelse og opsamling? Gode råd.

Ja det kommer an på hvad der opstår hos ungerne, i et emne eller bare en god idé om en aktivitet. Vi griber hvad der byder sig, læser en masse bøger, Store/lille Vildfred, julekalenderen fra skolemælksordningen har flere gange indeholdt gode ideer vi har afprøvet. Vi indrømmer nødigt at vi ikke er særligt strukturerede, men vi oplever en masse som ikke kan planlægges, og der har vi valgt vores udgangspunkt til nu.

7) Har arbejdet i uderummet smittet af på jeres klasseværelse?

For vores 4. klasse kan vi sige JA, men mon ikke generelt at udeaktiviteterne smitter af på fx elevernes sygelighed, lyst til skolearbejdet når det nu hænger sammen med noget man selv har fundet og gerne vil læse om?


8) Hvordan har eleverne det med udeundervisningen?

De spørger efter udedagene hele ugen: Hvor mange gange skal jeg sove før vi skal ud, hvad skal vi have at spise, kan vi ikke ….på onsdag osv. Brok er der kun hvis vi må aflyse noget vi har lovet vi skulle.


9) Hvordan har resten af skolen det med naturklassen? Har I noget godt at give skolen?

Alle klasser er meget ude i undervisningen. Vi cykler meget med eleverne. Skolen råder over cykelhjelme til to klassetrin ad gangen, så alle har udeelementer med i hverdagen.


10) Hvordan har forældrene det med naturklassen?

Fint – ganske få kan ”panikke”  når de hører om flåter i tv-avisen osv. men med en grundig forældreforklaring er de rolige når vi er af sted.


11) Hvad er det bedste ved at arbejde med udeskole?

At vi får løn for at have det så rart sammen med ungerne. At se deres glæde og forundring.


12) Hvad er det værste ved at arbejde med udeskole?

At alle omkring os ikke kan forstå vores begejstring. De glor så mærkeligt i den lokale Brugs når man handler efter skoletid og lugter kraftigt af røg og er møgbeskidt.


13) Gode råd til andre der vil starte en naturklasse

Klø på, start i det små og hav sjælen med når I gør det!