Find spor af historien

Gå på jagt efter historiske spor i landskabet omkring skolen.

Elever på på cykel. Foto: Malene Bendix.

Kort om forløbet

Støvsug skolens nærmiljø for historiske spor i bred forstand: Jættestuer, gravhøje, mindesmærker, mindesten, mindetavler, kulturminder, kirker, og andre spor i landskab eller by.
 

Formål

At eleverne:
 • indsamler historisk materiale
 • arbejder med kronologi
 • opbygger en historisk bevidsthed (fortid, nutid, fremtid)
 • formidler indsamlet viden (herunder drama)
 • arbejder med faglig læsning
 • aflæser spor i landskabet.
   

Forberedelse

Læreren afsøger lokalområdet for historiske spor. Du kan få hjælp på lokalhistorisk arkiv eller museum, på Google Earth, tale med lokale formidlere af historie eller natur. Aftal evt. besøg på lokalhistorisk arkiv eller museum.
Læg en rute af historiske spor, som klassen kan besøge på cykel eller gåben.
 

Sådan gør I

Ude:

 • Tag eleverne med ud i lokalområdet på for at finde spor af historien. I kan gå eller cykle til jættestuer, gravhøje, mindesmærker, mindesten, mindetavler, kulturminder, kirker, og andre spor i landskab eller by.
 • Eleverne undersøger sporerne
 • Lad eleverne tage foto af ”sporerne” ude på stedet.
 • Alle ”spor” indtegnes på kort.

Hjemme på skolen

 • Print foto og lav en samlet oversigt over alle ”sporerne”.
 • Lad alle elever sende et brev med oversigten til deres bedsteforældre eller andre, som eleverne  tror, kan hjælpe med at fortælle om ”sporerne”.
 • Opdel eleverne i grupper, som arbejder sammen om et spor.
 • Lad også eleverne søge viden i bøger og på nettet.
 • Besøg evt. lokalarkiv eller museer.
 • Når der er indsamlet viden, laver hver gruppe en planche eller lignende om deres spor. Den skal indeholde foto, historisk fakta om ”sporet” og kort med placering.
 • Alle grupper planlægger også formidling af deres lille historie (drama, tegneserie, hørespil…)
 • Sporene kronologiseres.

Ude

 • Klasse inviterer nu nogle yngre elever på tur rundt til alle ”spor” (hvis det er muligt i kronologisk rækkefølge). På hvert sted formidler grupperne deres historie for gæsterne; afspiller hørespil, opfører drama, fremviser tegneserier….
 • Læreren tager foto af alle formidlingsseancer

Hjemme på skolen

 • Plancherne med foto, fakta og kort, tegneserier eller foto af dramopførelser mv. hænges op i kronologisk rækkefølge på skolen.
 • Elever og lærer planlægger og afholder fernisering for forældre eller andre.
   

Baggrund

Historisk bevidsthed starter i det nære miljø. Når eleverne kravler ind i en jættestue og mærker lyset forsvinde i gravgangen, klatrer op på kæmpehøje, eller læser mindeord for faldne soldater efter 1. verdenskrig indgraveret i sten, så får de en fornemmelse af, at mennesker har levet og savnet lige her - men i en anden tid.

I forløbet besøger eleverne åstederne for lokalhistoriske begivenheder og anvender historiefagets metoder. De studerer de fysiske spor tiden har ladt tilbage, de gennemfører studier i lokalhistorisk arkiv og interviewer mennesker for at udbygge deres viden. Og de formidler deres viden for yngre elever i skolen. På den måde bliver eleverne både klogere på konkrete historiske perioder og historiens gang - og kommer samtidig i direkte kontakt med historiefagets metode.

Hvem, hvad, hvor

Fag:Historie, Kristendomskundskab, Dansk, Natur/Teknik
Klasse:4. - 6. klasse, 7. - 9. klasse
Sted:Skov, Sø og å, Kyst og hav, By og kultur, Åbent land
Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

Grej

 • Lokalhistorisk kendskab
 • Kamera eller elevernes egne telefoner
 • Kort over området
 • Fagbøger om de givne perioder

Tid

Forløbet kan gøres længere eller kortere, afhængigt af planlægning og forhold.

Undervisningsmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og...
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
 
Trinmål for faget historie efter 4. klassetrin
 
Udviklings- og sammenhængsforståelse
 • fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform
Kronologisk overblik
 • gengive historiske fortællinger fra dansk historie
 • etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden.
Fortolkning og formidling
 • fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
 • opsøge viden omfortiden i forskellige typer medier.
 
Trinmål for faget historie efter 6. klassetrin
 
Kronologisk overblik
 • beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor
 • kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng.
Fortolkning og formidling
 • formulere enkle historiske problemstillinger og diskutere forskellige tolkninger af fortiden
 • anvende kildekritiske begreber og diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden kan beskrives
 • selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden.
Trinmål for faget historie efter 9. Klassetrin
 
Fortolkning og formidling
 • søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi
 • formulere historiske problemstillinger og præsentere løsningsforslag hertil.

Kolofon

Forfattere: Nicolas Hentzel, Charlotte Åsell Pedersen, Ulrik Engkær Hansen, Dorte Vind, Pædagogisk Udvikling,

Redaktør og foto: Malene Bendix

Støttet med tilskud fra Tips- og lottomidler til friluftslivet og Aage V. Jensens Naturfond.