Udeskole forsknings- og udviklings netværk i danmark

Et tværvidenskabeligt netværknetværkets profil og strategi

Med baggrund i eksisterende forskning og udvikling vedrørende fænomenet "Udeskole" er et koordinerende og samarbejdende Forsknings- og Udviklings (FoU) Netværk etableret som et formelt samarbejde mellem Institut for Idræt (IFI), Center for Skov, Landskab og Planlægning (SL), samt N. Zahles Seminarium (NZS) for perioden 2006-2010.
 
Netværket er et forum for tværfaglig FoU, samt udveksling i relation til udeskoleundervisning. Netværket skal danne et supplement til de eksisterende udeskolenetværk, bl.a. www.udeskole.dk og www.skoven-i-skolen.dk.

formål

Formålet med Udeskole FoU Netværket er at skabe et forskningsmiljø, hvor forskere, lærere, pædagoger, forskerstuderende (ph.d.’er) og specialestuderende, i løbende dialog med en styregruppe, undersøger og belyser en række problemstillinger med relation til udeskolekonceptet. Netværket skal således virke som faglig sparring for de involverede projekter.

tværvidenskab

FoU indenfor Netværket vil have en tværvidenskabelig tilgang, med fokus på en øget forståelse af læring i udemiljøer, effekter på sundhed, sociale kompetencer, samt børns naturforståelse og aktivitetsniveau, herunder betydning for fysiske og mentale kompetencer.
 
Der vil indenfor Netværket blive fokuseret både på at skabe et overblik over udeskolens udbredelse på landsplan, samt at undersøge udemiljøer med direkte relation til skolens nærmiljø (byens grønne områder).

eksempler på mulige specialer – temaer – projektidéer

  • At beskrive og forstå brugen og betydningen af udeskoleundervisning for børn og unge i bymiljø, dvs. parker og byens grønne områder, herunder aspekter af naturforståelse, trivsel, læring…
  • At beskrive og forstå planlægning, udformning og forvaltning af uderummet/ grønne områder i bymiljø.
  • Retrospektivt at beskrive og forstå betydningen af udeskoleundervisning for naturklassen på Rødkilde Skole i Vanløse (i dag 9 klassetrin), der var naturklasse i perioden 2000-2003. Aspekter af naturforståelse, trivsel og læring kan danne fundament i projektet.
  • Hvilken betydning har udeskoleundervisning for elevernes fritidsvaner og brug af naturen og hvilken holdning har forældrene til denne form for undervisning?
  • Analyse af sundhedsmæssige konsekvenser af udeskole, aktivitetsniveau på normale skoledage, skoledage med idrætsundervisning og udedage. Flere naturklasser og skoler inddrages i undersøgelsen.
  • Spørgeskemaundersøgelse med skoler, der har praktiseret udeskole men som er stoppet (N: ca. 150)
  • Etc…

kontakt

Kontaktperson: Peter Bentsen, pbe@life.ku.dk

Kolofon

Peter Bentsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Bentsen har er Cand.scient i Idræt og psykologi og har skrevet Ph.d. projekt om udeskole i Danmark ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Peter Bentsen er i dag ansat som adjunkt ved Københavns Universitet.