15. møde i UdeskoleNet i Fredensborg

Referat fra møde den 28. april 2014 på Skolen i Virkeligheden, på Statens Planteavlsstation i Fredensborg

Folk ankommer til møde i UdeskoleNet i Fredensborg.
UdeskoleNets 15. møde foregik ”Skolen i Virkeligheden” i Fredensborg. Temaet for dagen var ”Stedbaseret læring” - se program. Vi mødtes til kaffe og morgenbrød på Statens Planteavlsstation, hvor ”Skolen i Virkeligheden” har lokaler. Du kan finde deltagerlisten og nedenfor referat fra en dejlig dag i UdeskoleNet.
 
udeskolenet09-28-04-2014_0.jpg
Planteavlsstationen, hvor mødet blev afholdt.
Foto: Malene Bendix.
 

9.00: Velkomst

Jan Wilkens byder velkommen til Skolen i Virkeligheden og fortæller kort om dagen.
 
udeskolenet17-28-04-2014_0.jpg
Jan Wilkens byder velkommen til Skolen i Virkeligheden.
Foto: Malene Bendix.
 

9.10: Skolen i Virkeligheden

Thomas Inge Nielsen fortæller om Skolen i Virkeligheden, som arbejder for stedbaseret, autentisk læring – dvs. læring i det miljø, som fungerer bedst i forhold til indholdet – i Fredensborg Kommune. 
 
Netværk af aktører
Skolen i Virkeligheden har skabt et netværk af aktører i Fredensborg, som tilbyder stedbaseret læring til skoler i kommunen via et rejseuniversagtig portal www.skolenivirkeligheden.dk. Portalen skaber kontakt mellem læreren (i centrum) og læringssteder i båden natur og kultur - fx ”Adopter et vandhul med DN”, ”Plant klimaskov” med Planteavlsstationen, ”Kaninkørekort” med 4 H, ”Lokalhistoriske vandringer” med Lokalhistorisk forening, ”Udeskolekursus på skolen” med Naturskolen, ”Økonomikurser i banken” mv. Princippet for hvilke tilbud, som lever på hjemmesiden er Darwinistisk – survival of the fittest – dvs. de tilbud som ikke bliver brugt, uddør – og andre kommer til.
 
Samskabelse 
Alle tilbud til skolerne er skabt i et samarbejde mellem aktøren og Skolen i Virkeligheden. Det betyder at et tilbud er relevant og afstemt i forhold til skolernes behov. Skolen i Virkelighedens folk bruger meget tid på at få snedkereret tilbud sammen – i samarbejde med aktører og skoler. Der er 3 krav til tilbud: Der skal være kvalitet, der skal være behov for det og det skal være autentisk.
 
 

9.30: Forskning: Space and Place: Emilia Fägerstam

- Perspectives on Outdoor Teaching and Learning
Emilia Fägerstam fra Linköping Universitet fortæller om sit forskningsprojekt om udeundervisning på svenske skoleklasser og australske naturcentre.
 
udeskolenet21-28-04-2014_0.jpg
Emilia Fägerstam holder oplæg. Find powerpoint.
Foto: Malene Bendix.
 
I Sverige har Emilia været en del af et forskningsprojekt på en skole i Sverige, hvor 40 lærere fik et kursus i utomhuspædagogik over 1 år (3 hele dage, 5 halve dage + 6 seminarer). Derpå arbejdede de med udeskole det næste år på alle klassetrin. Emilia så særligt på de ældste udeskoleelever, som der ikke er forsket så meget i endnu. En del af projektet sammenlignede klasser som arbejdede inde med klasser som arbejdede ude – og viste, at de klasser som havde arbejdet med udeundervisning huskede det de havde lært bedre på den lange bane, end de som var blevet undervist i klassen.
 
Læs selv Emilias spændende powerpoint, hvor alt står rigtigt. Her er et par af referentens iagttagelser:
 
Illeris
Emilias iagttagelser ud fra Illeris trekantede model 
 
Content:
 • Udeskole udvider og bekræfter skolens boglige undervisning.
 • Klassen får ”shared episodic memory” – delt hukommelse, som knytter sig til stedet og handlinger, så læreren kan gribe til konkrete oplevelser og steder og henvise til ”Kan I huske da vi gjorde …” og alle har billeder og sansninger knyttet til den teoretiske viden – fx undervisning om lovgivning på en henrettelsesplads.
 • On task communication: Kommunikation på modersmål, engelsk, tysk i autentiske situationer – man taler engelsk, mens man laver bålmad – og lærer dermed i flow.
Incentive (motivation eller drive for learning):
 • Stor deltagelse (participation) ude sammenlignet med inde
 • Stor grad af kommunikation ude sammenlignet med inde
 • Elever er meget motiverede ude sammenlignet med inde
Interaction:
 • Ændrede, forbedrede relationer i udeklassen sammenlignet med inde.
 • Lærerne så vigtigt potentiale i udeskolens sociale dimension.
Pilotstudie
Samme lærer har en klasse ude og en inde:
 • Emilia interviewer eleverne før undervisningsforløb
 • Interview igen lige efter undervisningsforløb: Udeklassens elever kan flere eksempler.
 • Interview ½ år efter undervisningsforløb:
  • Udeklassens elever har klar episodisk hukommelse – de husker de handlinger de lavede – og den faglighed som var knyttet på. Når de fortæller, bruger de flere fagudtryk. De deltager mere aktivt i interviewet. 
  • Indeklassen: Mange husker ikke det, de har lært. De husker ikke indhold, men fx at læreren skrev på tavlen. Praksis var lærercentreret.
Matematikstudie
Emilia har også et studie, hvor hun sammenligner to 5. klasser – en inde og en ude – og to 7. klasser – en inde og en ude. Hun tester deres færdigheder i matematik, motivation, selvfølelse og matematikangst (slemt begreb) før de går i gang, efter de har arbejdet med kurset – og efter 1 år.
 
Udegruppen ligger lavere i test før de går i gang end indegruppen. De bliver ikke dygtigere end indegruppen efter kurset – men forskellen mellem de to klasser er blevet markant mindre. Emilia mener det kan skyldes indremotivation hos udebørnene, som oplever matematik på en anden måde. Men studiet er for lille til at fortolke bredere.
 
Nå, se selv alt i Emilias gode powerpoint.
 

Refleksion

Efter Emilias oplæg sørgede Dorte Vind for reflexion.
 
udeskolenet27-28-04-2014_0.jpg
Refleksion foran Planteavlsstationen.
Foto: Malene Bendix.
 

Ryst ærmet

Helen Holm og Lars Hansen stod for to workshops med enkle danskopgaver i mark og skov – og matematikopgaver på parkeringspladsen, som man kan ryste ud af ærmet. 
 
 
udeskolenet34-28-04-2014_0.jpg
På vej ud til dansk i naturen.
Foto: Malene Bendix.
 

Hvad er god udeskole

Oplæg ved Karen Barfod. Se powerpoint. Her kort referat:
 
Udeskole er defineret flere gange de sidste 15 år:
Hvis udeskole udbredes meget via skolereform og UVM og MIM projektet ”Udvikling af Udeskole”, så er det værd at diskutere, hvad god udeskole er. Er det al undervisning udendørs – eller er der  nogle didaktikker, som det er værd at lære af? Vi er jo kun på vej – og refleksion og debat er vigtig.
 
Se selv Karens spændende powerpoint.
 

Ny hjemmeside for Skoven i Skolen og Udeskole.dk

Malene Bendix fortæller om den nye hjemmeside, som samler www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk og går i luften 1. maj. Hjemmesiden kommer til at hedde begge navne. Den kommer til at koble mange ting:
 • Teoretiske artikler om hvorfor og hvordan man arbejder med deskole - og praktiske undervisningsforløb og aktiviteter
 • Et godt søgefilter – og en masse inspiration
 • Responsive design – så hjemmesiden kan bruges på pc, på tablets og på mobiltelefonen
 • Årstidshjulet – et planlægnings og ideredskab
 • Foto, quizzer, nyheder, kalender mm.
 • UdeskoleNets eget område
 • Brugerne kan kommentere og bygge videre på alle materialer via Facebook
 • Brugerne kan dele ideer til aktiviteter og undervisningsforløb ved at skrive dem ind i en formular – og knytte dem til et fast sted på et kort.
  • Hjælpere omkring skolerne, fx naturvejledere, biavlere og andre udeskole kan udfylde en formular – og komme på kortet. 
  • Udeskolelærere kan således kigge på kortet – og se, hvilke hjælpere de har omkring sig + finde materialer fra naboskoler, kolleger osv. lokalt – eller søge på alle materialer på kortet.
Hjemmesiden gik i luften 1. maj – så kig dig selv omkring.
 

Frokost

Jan Wilkens fra Skolen i Virkeligheden byder på lækker frokost i brune poser.
 
udeskolenet51-28-04-2014_0.jpg
Frokost i det grønne.
Foto: Malene Bendix.
 

Referat fra lynhurtig generalforsamling for UdeskoleNet

Pga. lockouten sidste år, som gjorde at vi måtte udskyde vores møde, må vi holde en nu. 
 
Valg af dirigent
Rasmus Østerbye vælges til dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet – og at der ikke er indkomne forslag – og at referater fra tidligere møder og generalforsamlinger i UdeskoleNet´s lille hjørne af Udeskole.dk.
 
Formandens beretning
Formand Karen Barfod holder formandens beretning. Karen fortæller, at der har været en helt vild udvikling indenfor udeskole i Danmark i det sidste år. Fx:
 • TEACHOUT: Et stort 3 årigt forskningsprojekt, udeskoleklasser på en række skoler sammenlignes med parallelklasser, som arbejder inde mht. læring, sundhed, trivsel. Karen, Dorte og Malene sidder i følgegruppe som repræsentanter for UdeskoleNet.
 • Undervisningsministerium og Miljøministeriet har i foråret 2014 sat det 3-årige projekt ”Udevikling af udeskole” i gang. Karen sidder med som repræsentant for UdeskoleNet. Vi skal diskutere, hvordan vi vil spille ind.
 • UdeskoleNet har sammen med Naturvejlederforeningen og Friluftsrådet og Skoven i Skolen afholdt konferencen ”Naturvejledning, udeskole og Skolereform 2014” på Strandgårdskolen i Ishøj den 17. januar 2014. Konferencen blev et tilløbsstykke med 300 deltagere og 1 times oplæg og diskussion med undervisningsminister Christine Antorini. 
UdeskoleNet blev etableret som netværk i 2006 – og blev til en forening i 2011.
 
Økonomi og regnskab
Kasserer Lars Hansen gennemgår regnskabet. Læg link ud.
 
På sidste generalforsamling besluttede vi, at sætte kontingentet ned til 100 kr. om året, da foreningen ophobede penge. Særlige bevillinger i år har været:
 • Bestyrelsen har besluttet at støtte en genudgivelse af 3. oplag af ”Udeskole – viden i virkeligheden” med 5000 kr. Hæftet er nu udgivet i 14.000 eksemplarer – og snart udsolgt igen.
 • Bestyrelsen har også lovet underskudsgaranti på 5000 kr. til konferencen ”Naturvejledning, udeskole og Skolereform 2014”. Konferencen løb dog rundt uden støtte.
 • Ud over det bruges penge på refusion af rejseudgifter til nogle af bestyrelsens medlemmer + til leje af lokaler til at afholde møder. Vi er jo en åben bestyrelsen – og vi kommer fra hele landet – og nogle har behov for refusion, andre ikke.
 • To møder årligt. Vi har udgifter til oplægsholdere og evt. workshopholdere, selv workshops ofte kørers af netværkets deltagere eller af værtsstedet. Deltagere på møder betaler selv for transport og forplejning.
Valg til bestyrelse
Bestyrelsen genvælges og konstituerer sig:
 • Formand: Karen Barfod, VIA University College og Læreruddannelsen i Nr. Nissum, ksba@viauc.dk
 • Næstformand: Frans Holmberg, naturvejleder i Danmarks Jægerforbund (som vært for næste møde), fho@jaegerne.dk.
 • Kasserer: Lars Hansen, Den Frie Lærerskole, larsdfl@gmail.com
 • Sekretær: Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og Udeskole.dk, malene@skoven-i-skolen.dk
 • Laura Lundager Jensen, lektor ved Metropol/Frederiksberg Seminarium og præst, luje@phmetropol.dk.
 • Peter Bentsen, forsker ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, pbe@life.ku.dk
 • Hanne Sofie Schmidt, udeskolelærer på specialskole og arbejder med naturvejledning i Kolding Kommune, fie.schmidt@hotmail.com Dorte Vind, udeskolekonsulent i Esbjerg Kommune, dvk@esbjergkommune.dk
Suppleanter er:
 • Jan Wilkens Schmidt, Emdrupskolen, 3xjws@ofir.dk.
 • Jacob Bahn, udeskolelærer på Søndermarkskolen på Frederiksberg, jacobbahn@gmail.com
Revisorer er:
 • Rasmus Østerby, udeskolelærer på Thorning skole og naturvejleder på Kompedal Naturskole, rasmus.oesterby@skolekom.dk.
 • Claus Olesen, naturvejleder ved Valdemars Slot vælges ind.
Næste møde
Dorte Vind fortæller om det nye Skoletjenestenetærk, som er blevet oprettet af Undervisningsministeriet og Kulturministeriet – og som skal hjælpe skoler i gang med at bruge kulturtilbud. Der er ansat 6 koordinatorer. Skoletjenestenetværket er med til at arrangere næste møde i UdeskoleNet i Ribe.
 
Næste møde foregår den 20. oktober i Ribe. Se første udkast til program.
 

Workshops

Jan Wilkens organiserer alle ud i workshops. Og siger tak for i dag. Da folk bevæger sig hjemad efter deres workshop.
 
Følgende workshops kan vælges:
 • Haver til maver
 • Louisiana – kunst og udeskole
 • Dansk ved kysten
 • Viden i virkeligheden
 • Plant klimatræer
Her er fotos fra de forskellige workshops.
 
udeskolenet6-2014-04-28-jan-wilkens_0.jpg
Haver til Maver workshop. Foto: Jan Wilkens.
 
udeskolenet21-2014-04-28-jan-wilkens_0.jpg
Udeskole ved kysten. Foto: Jan Wilkens.
 
udeskolenet24-2014-04-28-jan-wilkens_0.jpg
Dansk ved havet. Foto: Jan Wilkens.
 
udeskolenet28-2014-04-28-jan-wilkens_0.jpg
Plant klimatræer. Foto: Jan Wilkens.
 
udeskolenet30-2014-04-28-jan-wilkens_0.jpg
Udeskole og kunst på Louisiana. Foto: Jan Wilkens.
 
Tak til alle - og særligt Skolen i Virkeligheden - for en dejlig dag i Fredensborg!

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Referent: Malene Bendix.

Foto: Jan Wilkens og Malene Bendix.