Rensedam: Hvenekildehaven

Undersøg rensedammen ved boligkvarteret Hvenekildehaven

Mellem Østre Ringvej og den sydligste del af kvarteret omkring Hvenekildehaven, ligger en rensedam.

Bassinet er aflangt og går fra sydøst til nordvest.

Rensedammens funktion er at forsinke og rense regnvand fra kvarteret omkring Hvenekildehaven. Således aflastes rørsystemerne, og forurenende partikler fra tage og veje renses fra regnvandet, før det ledes ud i sø eller å.

Oplandet

Se oplandskortet under Materialer til højre. Oplandet er indkredset med lilla kant, og bassinet kan ses som en lyseblå aflang plet i den nordøstlige del af oplandet. Oplandet er i alt 7 ha stort, og svarer til hele kvarteret omkring Hvenekildehaven.
De røde streger på kortet er spildevands ledninger, og de blå linier er regnvands ledninger. Altså er spildevand og regnvand separeret, således at spildevand kan ledes til renseanlæg, og regnvand kan renses via rensedamme og derefter ledes ud i naturen igen. På denne måde undgår man, at der kommer spildevand ud i naturen, når det regner rigtig meget og kloaksystemerne flyder over.

Der er et lille forstørret udsnit på kortet, hvor bassinet bedre kan ses, og hvor det er tydeligt, hvor regnvandet ledes ind i bassinet. Der er 3 indløb til bassinet, hvoraf to er placeret tæt sammen i den sydlige ende af bassinet, og et er placeret i den nordlige ende hvor også udløbet findes. Indløb er markeret med blå pile ind og udløb med blå pil ud. Man kan se på de blå stiplede streger hvor regnvandet kommer fra, og hvor det føres hen herfra.

På oversigtskortet ses bassinet på foto. Her er indløb er markeret med blåt, mens udløb er markeret med rødt. Selve bassinets omkreds er indtegnet med gult.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 

Grundskole

 

Gymnasium
.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Kontaktperson

Projektleder, Klima & Udvikling
Nena Kroghsbo
nk@vandcenter.dk

Kolofon

Foto: VandCenter Syd