Rensedam: I Dalby

Kom og arbejd med klimatilpasning ved rensedammen i Dalby

Øst for boligområdet Goldbækparken i Dalby ved Kolding ligger et vådt regnvandsbassin.

Bassinets funktion er at opbevare og forsinke regnvand, der via separate regnvandskloakrør, opsamles fra boligområdet. Områdets spildevand føres i stedet ad andre kloakrør til et spildevandrenseanlæg.

Det våde bassin har desuden en rensende funktion på det vand der kommer fra boligområdets tage og veje. Når vandet får lov at opbevares over længere tid i rensedammen, før det til sidst lukkes ud i Goldbækken, vil næringsstoffer, og andre forurenende stoffer i vandet, bindes i plantevækst og i sedimentet. Således vil det vand der lukkes ud i Goldbækken være rent, og ikke forurene vandløbet.

På oversigtskortet under materialer kan man se hvor regnvandet kommer ind i bassinet fra boligområdet, og hvor det løber ud af bassinet mod Goldbækken.

Oplandet
Et opland er det område hvorfra regnvandet opsamles og ledes ned til regnvandsbassinet. Se oplandskortet for dette regnvandsbassin under materialer til højre. Oplandet er indkredset af sorte prikker på kortet over området. Find evt. boligområdet på Google maps og sammelign de to kort. Det indkredsede opland er ca.5 ha (50.000 m2).

De røde streger på oplandskortet er spildevands ledninger og de blå linier er regnvands ledninger. Altså er spildevand og regnvand separeret således at spildevand kan ledes til renseanlæg og regnvand kan renses via rensedamme og derefter ledes ud i naturen igen.
Man kan følge hvorfra regnvandet kommer og hvor det føres hen efter bassinet ved at følge de blå pile.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

Grundskole

·        Algers vækstbetingelser

·        Bassinkapacitet

·        Plan B

·        Dyrelivet i rensedammen

·        Planters tilpasnings til land og vand

·        Sigtdybde i rensedammen

·        Æstetik og funktionalitet

·        Næringsstoffer i rensedammen

 

Gymnasium

·        Dimensionering af bassin

·        Iltforhold i rensedammen

·        Indikatordyr og vandkvalitet

·        Salinitet i rensedammen

·        Måling af N og P i rensedammen

·        Tilpasnings til periodevise oversvømmelser

.
Se desuden 
Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

 

Institution

Kontaktperson

Jette Nørgaard Jensen
jenj@bluekolding.dk

Grej

Tid

Undervisningsmål

Kolofon