Rensedam i Vamdrup

Kom og kig nærmere på rensedammen der modtager regnvand fra boligområdet Tyrings Ager og Trelle Ager.

Beskrivelse

Syd for boligområdet bestående af Tyrings Ager og Trelle Ager, Nord for Vamdrup Å, ligger et vådt regnvandsbassin.
Bassinets funktion er at opbevare og forsinke regnvand så rørsystemerne kan aflastes når det regner meget. Derudover har våde bassiner en rensende funktion på overfladevandet der opbevares over længere tid da næringsstoffer i vandet bindes i plantevækst og i sedimentet.

Oplandet

Se oplandskortet under Materialer til højre.  Oplandet er indkredset med stiplede linjer og bassinet kan ses som markeret i den sydligste ende med teksten RB-12-06. Oplandet er på i alt ca. 18ha svarende til 180.000m2.

De røde streger på kortet er spildevands ledninger og de blå linier er regnvands ledninger. Altså er spildevand og regnvand separeret således at spildevand kan ledes til renseanlæg og regnvand kan renses via rensedamme og derefter ledes ud i naturen igen. På denne måde undgår man at der kommer spildevand ud i naturen når det regner rigtig meget og kloaksystemerne flyder over.

Ind- og udløb

Under Materialer findes Oversigtskort 1 og Oversigtskort 2 som afbilleder et forstørret udsnit af kortet hvor bassinet bedre kan ses og hvor det kan ses hvor regnvandet ledes ind og ud af bassinet. Man kan følge hvorfra regnvandet kommer og hvor det føres hen efter bassinet ved at følge de blå pile.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 

Grundskole

 

Gymnasium
.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Projektleder
Jette Nørgaard Jensen 
jenj@bluekolding.dk

Kontaktperson

Jette Nørgaard Jensen

jenj@bluekolding.dk

Kolofon

Foto: Kolding Blue

Kommentarer