Rensedam og nedsivningsbassin: Brøndbyvester skole

Arbejd med klimatilpasning i den grønne skolegård på Brøndbyvester skole.

Den grønne skolegård på Brøndbyvester skole er udstyret med en rensedam.
Formålet med projektet er at aflaste kloaksystemet ved at håndtere regnvandet lokalt. Samtidig er skolegården blevet renoveret med regnvandet som en rekreativ grøn ressource. Projektet er udviklet og finansieret i samarbejde mellem Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune. 

Beskrivelse af området

Du bevæger dig igennem små snørklede stier med varieret beplantning og finder gode gemmesteder. Her går det op over bakker, eller du kan kigge ned i regnvandssøen.
 
Her er tørre og våde områder, skygge og sol. Her er plads til regnvandet og til undervisning, leg eller undervisning med leg. Når skolen ikke er fyldt med elever, er den grønne gård en grøn plet som alle borgere kan benytte sig af.

I gården er der et lille regnvandsbassin med et lavt permanent vandspejl. Når det regner, ledes der vand til bassinet gennem åbne slyngede render. Jorden, der blev tilovers fra bassin og grøft, er genanvendt og danner små bakkeformationer. Det meste af gården har beplantning, der varierer i udtryk så der dannes både skygge og solfyldte områder – og tørre og våde områder. I søen er der plantet engmåtter og i grøften står pile- og kornelbuske. De fleste eksisterende træer er bevaret og danner et grønt ”loft”.
 
I dagstimerne giver skolegården leg og ophold for skolens børn med vandbassinet og den grønne grøft som hovedelementer. Her kan børnene søsætte deres haletudser fra moseture og lære om planter. Derudover kan man køre på mooncars på den blå gummiasfalt og lege tagfat på græsbakkerne.
 
Den grønne skolegård står åben og fungerer som park udenfor skolens åbningstid med lys i trækronerne og renderne om aftenen. Forbipasserende og andre interesserede borgere kan bruge de opstillede bænke og græsbakkerne til ophold og afslapning. På den måde bruges skolegården som frodig grøn rekreativ oase med regnvandet i centrum hele året rundt.

Se oversigtskortet til højre under "Materialer". Herpå ses bassinet ovenfra, og hvorledes regnvand løver ind og ud af bassinet. Se desuden filen ”Vandets vej" der viser regnvandets forløb gennem anlægget og over i plan B løsningen også.

Rensedammen har 4 indløb fra hver sin rende, og 2 udløb i hver siden ende af bassinet.
 

Plan B – koblede løsninger

Ved store regnhændelser breder vandet fra bassinet sig ud i grøften, hvorfra vandet siver ned i jorden. Når bassin og grøft er fyldt op, løber vandet videre til en faskine, hvorfra vandet langsomt siver ned i jorden. Ved ekstreme regnskyl fyldes også faskinen, og vandet løber over i fælleskloakken.
 

Informationer til opgaveløsningen

Kun under ekstreme regnhændelser vil udløbet for enden af grøften komme i brug og der tages udgangspunkt i udløbet i den nordlige ende af det våde bassin under analyser af vandkvalitet og bundsedimenter.

Ved udregning af bassinkapacitet for det våde bassin, skal grøften inddrages som bassin volumen som regnvandet kan udfylde.

Grøften kan desuden anses som et nedsivningsbassin i sig selv og opgaver om nedsivningsbassiner kan arbejdes med her.

Oplandet til bassinet er 950m2 tagflader.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på området

 
Grundskole

 
Gymnasium

 
Denne opgave passer i øvrigt godt sammen med forløbet til nedsivningsbassinet

Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.
 
Informationer og billeder er fra HOFOR – se beskrivelse på Regnruten hvor der findes yderligere billeder og tekniske tegninger.
 

Institution

Brøndbyvester skole
krogsagervej 34
2605 Brøndby

Kontaktperson

Søren Hansen
Planlægger Plan - VS
Regn- & Spildevand
HOFOR A/S
sorh@hofor.dk

Undervisningsmål

Kolofon

Foto: HOFOR A/S