Rensedam: ved Beder Landevej

Undersøg en rensedam der sikrer et sundt vandløb og klimatilpasning i Beder by

I skovområdet mellem Oddervej og Beder landevej ligger en rensedam.

Rensedammen er én af to regnvandsbassiner der er anlagt for at sikre en bedre vandkvalitet i Hovedgrøften, der løber gennem Beder by og ud i Giber Å, samt for at klimassikre kloaknettet i Beder, så det kan håndtere fremtidens store regnmængder.

Det andet regnvandsbassin ligger i hjørnet ved Vilhelmsborgvej/Oddervej.

I stedet for at overfladevand ledes direkte ud i Hovedgrøften fra veje og hustage, så forsinkes og renses vandet først i regnvandsbassinet ved Beder landevej.

Anlæggelsen af rensedammen kombineres med separat kloakering i byen, så det sikres at urenset spildevand ikke i fremtiden kan løbe over sammen med regnvandet, når der virkelig er tryk på kloaknettet under kraftige regnhændelser.
Separat kloakeringen foregår i perioden 2016-2018. Først Kirkebakken i 2016 og senere resten af områderne i Beder.
Således er det kun overfladevand og ikke spildevand, der løber i den nye rensedam. Overfladevand kan dog sagtens indeholde forurenende partikler fra veje og tage som bundfældes og eller omdannes i rensedammen før det ledes ud i åen.

Rensedammen giver ud over at klimasikre, et nyt spændende område i skoven med stor rekreativ værdi for borgerne i Beder. Det er planlagt at området skal have stier og områder til picnic osv. og på den måde tjene flere funktioner for borgerne. (se artikel)

Hovedgrøften blev i sommeren 2014 restaureret fra at være et kanaliseret vandløb uden nævneværdig fiskebestand til at være et vandløb der slanger sig gennem landskabet med gyde områder for ørreder.

Til højre findes et oversigtskort over rensedammen, hvor indløbet fra byen er indtegnet med blåt og udløbet til hovedgrøften er indtegnet med rødt. Vandet løber ud med en hastighed på 95 l/s, når rensedammen har modtaget vand fra byen, indtil søen er tømt ned til det permanente volumen vand.

Til højre findes også et oplandskort. Kortet viser 3 regnvandsbassiner og deres oplande i Beder, men det er det indcirklede bassin der er tale om. Oplandskortet viser fra hvilke områder af byen regnvand opsamledes og ledes i bassinet. Det er både det blå areal og det lysegrønne areal der leder vand til bassinet ved Beder Landevej – svarende til i alt 58,4 ha.
Det var tidligere planen at vand fra det lysegrønne område skulle ledes i et bassin i byparken, men det blev i stedet besluttet at alt vandet skal ledes i søen ved Beder Landevej.

Grundskole

 

Gymnasium

.
Find desuden temasiden om klimatilpasning her på Skoven i Skolen hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

Kontaktperson

Kolofon

Foto: Aarhus Vand