Rensedam: Ved Hodals Bæk

Undersøg rensedammen ved Hodals bæk

Beskrivelse
Ved banegårdsvej bag ved Din Tandlæge i Hobro ligger en rensedam.
Dammen er lavet for at reducere de mængder regnvand, der ledes direkte i Hodals bæk, som før gav oversvømmelser og erosion af vandløbet. Samtidig skal rensedammen fjerne forurenende stoffer fra regnvandet, som er blevet opsamlet fra veje og tage.
 
Udover anlæggelsen af bassinet er kloakledningerne i byen også blevet separeret så spildevand og regnvand løber i separate rør. Før blev endte også spildevand i Hodals bæk, når der var meget store regnskyl og kloakkerne flød over, således at der blev uhygiejniske forhold omkring bækken. Nu er det kun overfladevand der ledes først i rensedammen og derefter langsomt ud i Hodals bæk.
 
Langs rensedammen snor Hodals bæk sig og giver et spændende og smukt område, som man kan nyde at færdes i. Bækken blev omlagt i 2014. Før var bækken et lige forløb med et stort fald og en stejl fisketrappe som fisk og andre dyr havde svært ved at passere. Nu har bækken et snoet forløb med let fald hvor dyrene meget lettere kan bevæge sig op ad.
 
Der er ét større indløb (se billede af indløb) og ét udløb (se billede af udløb)  i rensedammen. Se oversigtskortet under Materialer til højre, hvor indløbet i nord er markeret med blå og udløbet i syd er markeret med rødt. Vand løber ud af dammen med 243l/s ud i Hodals Bæk når det er fyldt.

Udløbet fører ud til Hodals bæk. Indløbet til bækken fra rensedammen kan findes tæt ved den lille bro der krydser bækken i områdets sydligste ende (se billede af udløb til recipient).

Det er muligt at åbne dækslet ned til udløbet, hvor man kan se hvordan flowet ud af rensedammen styres, og hvordan materialer på sø-vandets overflade ikke får mulighed for at løbe ud af rensedammen (se billede af det åbne udløb). Dette bør dog kun udføres af en voksen, og den voksne skal føre tilsyn mens der er åbnet. Desuden skal det tjekkes at dækslet bliver lukket forsvarligt igen. 
 
Opland
På oplandskortet under Materialer til højre ses forskellige kloak-oplande. Rensedammen ved Hodals Bæk tager regnvand fra områderne A26.1, A32.5, A33.1, A33.2, A33.3, A33.5, A33.6 og A49.1 svarende til 19,47 ha. A33.6 er det mørkegrønne område bag A33.3.
 

Oplande Oplandsareal
A26.1 1,45
A32.5 0,35
A33.1 9,68
A33.2 4,97
A33.3 0,08
A33.5 0,09
A33.6 1,29
A49.1 1,56
Sum 19,47

 Skemaet findes også i word fil under Materialer.
  

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 

Grundskole

 

Gymnasium

~
Find desuden temasiden om klimatilpasning her på Skoven i Skolen hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.