Rensedam: Ved Utzons Alle

Arbejd med rigtig klimatilpasning ved en rensedam ved Utzons Alle

Beskrivelse

På marken mellem Odense å og villakvarteret Utzons alle, ligger en rensedam.

Rensedammens funktion er at forsinke og rense regnvand fra det nye boligområde omkring Utzons Alle. Således aflastes rørsystemerne og forurenende partikler fra tage og veje renses fra regnvandet før det ledes ud i sø eller å.

Opland og oversigt

Se oplandskortet under Materialer til højre.  Oplandet er indkredset med lilla kant og bassinet kan ses som en lyseblå plet i den vestlige ende af oplandet. Oplandet er i alt 18 ha stort og svarer til hele kvarteret omkring Utzons Alle.

De røde streger på kortet er spildevands ledninger og de blå linier er regnvands ledninger. Altså er spildevand og regnvand separeret således at spildevand kan ledes til renseanlæg og regnvand kan renses via rensedamme og derefter ledes ud i naturen igen. På denne måde undgår man at der kommer spildevand ud i naturen når det regner rigtig meget og kloaksystemerne flyder over.

Der er et lille forstørret udsnit på kortet hvor bassinet bedre kan ses og hvor det er tydeligt hvor regnvandet ledes ind og ud af bassinet. Bassinet har et indløb mod øst blå pil. Udløbet ligger i den nordlige ende af bassinet lidt mod vest og er også markeret en pil. 

På Oversigtskortet ses bassinet på foto og indløbet er markeret med blå mens udløb er markeret med rødt.
 

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 
Grundskole
·        Algers vækstbetingelser
·        Bassinkapacitet
·        Plan B
·        Dyrelivet i rensedammen
·        Planters tilpasnings til land og vand
·        Sigtdybde i rensedammen
·        Æstetik og funktionalitet
·        Næringsstoffer i rensedammen
 
Gymnasium
·        Dimensionering af bassin
·        Iltforhold i rensedammen
·        Indikatordyr og vandkvalitet
·        Salinitet i rensedammen
·        Måling af N og P i rensedammen
·        Tilpasnings til periodevise oversvømmelser
.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Kontaktperson

Projektleder, Klima & Udvikling
Nena Kroghsbo
nk@vandcenter.dk

Kolofon

Foto: Odense kommune