Rensedam: Ved Villestofte

Undersøg klimatilpasning ved en rigtig rensedam ved Villlestoften

Beskrivelse

Nord for rypebakken men på den anden side af Rydså ligger en rensedam. Man kan komme via sti fra Villestoftegærdet derhen.
Rensedammens funktion er at forsinke og rense regnvand. Således aflastes rørsystemerne og forurenende partikler fra tage og veje renses fra regnvandet før det ledes ud i sø eller å.

Opland og oversigt

Se oplandskortet under Materialer til højre. Oplandet er indkredset med lilla kant og bassinet kan ses som en lyseblå plet øst for oplandet. Oplandet er i alt 28 ha stort.

De røde streger på kortet er spildevands ledninger og de blå linier er regnvands ledninger. Altså er spildevand og regnvand separeret således at spildevand kan ledes til renseanlæg og regnvand kan renses via rensedamme og derefter ledes ud i naturen igen. På denne måde undgår man at der kommer spildevand ud i naturen når det regner rigtig meget og kloaksystemerne flyder over.

Der er et lille forstørret udsnit på kortet hvor bassinet bedre kan ses og hvor det er tydeligt hvor regnvandet ledes ind og ud af bassinet. Bassinet har et indløb i sin vestlige ende som er markeret med en blå pil ind. I den modsatte ende af bassinet er udløbet markeret med en pil ud. 

På Oversigtskort_1 ses bassinet på foto. Her er indløbet markeret med blåt og udløbet med rødt. Omkredsen af bassinet er angivet med gult.
Se Oversigtkort 2 ift. orientering i området.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

Grundskole
·        Algers vækstbetingelser
·        Bassinkapacitet
·        Plan B
·        Dyrelivet i rensedammen
·        Planters tilpasnings til land og vand
·        Sigtdybde i rensedammen
·        Æstetik og funktionalitet
·        Næringsstoffer i rensedammen
 
Gymnasium
·        Dimensionering af bassin
·        Iltforhold i rensedammen
·        Indikatordyr og vandkvalitet
·        Salinitet i rensedammen
·        Måling af N og P i rensedammen
·        Tilpasnings til periodevise oversvømmelser
.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Kontaktperson

Projektleder, Klima & Udvikling
Nena Kroghsbo
nk@vandcenter.dk

Kolofon

Foto: Odense kommune