Rensedammen ved Kastrup

Tag et nærmere kig på rensedammen som sikrer rent vand i Kastrup Bæk

Beskrivelse
I den sydlige del af Kastrup ved Gram, mellem Ved Majen og Kastrup Forte, ligger en rensedam.

Rensedammen modtager regnvand fra stort set hele Kastrup by.

Rensedammen blev lavet i forbindelse med at byen blev separatkloakeret i 2013-2014. Dammens formål er både at forsinke og rense regnvand der afledes fra byen, før det lukkes ud i Kastrup Bæk. Kastrup Bæk løber sydøst for byen, hen mod Gels Å hvor den udmunder. Se kortet over ledningssystemer under materialer. Her ses rørledningerne for regn- og spildevand, hvor de blå streger viser regnvands ledninger og de røde viser spildevandsledninger.
Kastrup Bæk har tidligere været påvirket både miljø- og hygiejnemæssig – altså forurenet - og rensedammen sikrer at det vand der ledes ud i bækken, er renset for forurenende stoffer fra tage og veje.

Se evt. Haderslev kommunes spildevandsplan 2008-2012 hvor projektet med separatkloakering er beskrevet.

Bassinet indløb er i bassinets nordlige ende og udløbet findes i den sydlige ende – se oversigts kort 1 og 2 under materialer.

Oplandet
Se under materialer et oplandskort over hvilke områder af Kastrup by der leverer regnvand til bassinet. Det grønne område (G40-1) er separat kloakeret i forbindelse med spildevandsplanen. Arealet er 13,12ha stort (heraf er 2,23 ha befæstet) og regnvandet herfra ledes til rensedammen.

De lyserøde områder er kun spildevandskloakeret. Deres regnvand håndteres på egen grund og deres spildevand bliver pumpet til Gram renseanlæg.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 

Grundskole

 

Gymnasium
.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Kontaktperson

Planlægningsingeniør Maria Simonsen 
masi@provas.dk

Kolofon

Foto: Provas