Tørt bassin: Kilen

Kom og undersøg hvordan Kilen har funktion som både spændende bypark, undervisningsrum og håndtering af byens regnvand

Beskrivelse
Midt gennem Solrød Strand løber Solrød Bæk. Den aftager regnvandet fra et stort opland og leder det til Køge Bugt. I forbindelse med større regnskyl er bækken overbelastet, og der er derfor behov for, at der i og omkring det centrale Solrød oprettes en række bassiner, som kan tilbageholde regnvandet. Et af disse bassiner er Kilen.
Kilen ligger i forlængelse af Solrød Gymnasiums parkeringsplads. Solrød Gymnasium, som ejer jorden, anvender i dagtimerne arealet til organiseret læring og bevægelse, mens arealet i tidsrummet efter skoletid står til fri afbenyttelse for byens borgere. Skoleklasser er også velkomne i dagtimerne.

Kilen indeholder 2 bassiner og en kanal med store rekreative værdier.

Regnvandshaven
Det vestligste bassin kaldes Regnvandshaven og fungerer som et tørt bassin da der er minimal nedsivning til grundvand. I dette bassin kombineres det klassiske regnvandsbassin med en grøn, vertikal regnhave udformet som et mindre amfi. Selve bassinets vægge og amfiets trappeniveauer er opbygget af gabioner, hvorfra der risler og siver vand og vokser slyngplanter. Bassinet er dermed designet som en grøn have, som man kan gå på opdagelse i. I bassinets ene side understreges oplevelsen af at træde ned i et amfi med en bred ankomsttrappe, små siddepladser mellem planterne og plateauer til balance‐ og vandlege for børn samt fordybelsessteder til fx meditation og insektstudier. Her er også mulighed for at tage ophold i et net, der er spændt ud over det sted, hvor vandet løber ind i bassinet. Når det regner, vil man kunne opleve at hænge over et lille vandfald. I den modsatte side er bassinet designet, så gabionerne skaber en grøn, stejl væg med slyngplanter.  Endelig er gabionerne designet, så vandet kan nedsive mellem stenene, der tillige kan bruges til undervisning, idet de består af forskellige bjergarter.

Street basket-universet
Forbundet til Regnvandshaven af en stor kanal er Street basket-universet. Street basket-universet er et tørt bassin uden nedsivning og indeholder en basketbane, boldeksperimentarium, cross fit, parkour, tribune og undervisningsfaciliteter. Bassinets design er resultat at et samarbejde med Solrød Gymnasium, der har en eliteidrætslinje med bl.a. basket. Bassinet er opbygget i in situ-støbt beton, hvilket har gjort det muligt at integrere en lang række spektakulære basket- og street-elementer.
I bunden af bassinet er selve basketbanen udført med standardmål og betonoverflade. Derudover markerer områder med gummibelægning en række nytænkende street-elementer til crossfit, parkour og street basket, herunder bl.a. basketkurve, der er designet som baskettræer og udformet som trækroner.
Efter kraftig regn vil der risle vand ud ad en af siderne i bassinet, hvilket yderligere vil understrege oplevelsen af at træne i en særlig regnvandsscenografi. Ud over basket- og træningselementerne er der skabt nicher til undervisning.

Kanalen
Når det ikke regner, fungerer kanalen som en snoet og bugtet asfaltbane – perfekt til rulleskøjter og hurtige løbeaktiviteter på hjul. Et centralt element i kanalens dobbeltfunktion er kanalens hældning, som bevirker, at vandet løber af og ikke står og siver ned i asfalten, og som samtidig gør forløbet sjovere til aktiviteterne på hjul. En anden detalje i dobbeltfunktionsdesignet er kanalens plinte, som tjener to forskellige oplevelsesmæssige formål: Når kanalen er tørlagt, fungerer plintene som udfordrende elementer for rulleskøjteløberne, mens plintene i regnvand vil skabe bølger og fine krusninger i overfladen. For omvendt ikke at sænke vandets hastighed og blive en barriere for transport af vandet, er plintene designet, så vandet kan passere uden for stor modstand.

Oplandet
Kilen får regnvand fra 3 oplandsområder – Klosterparken, Digeparken og Elmelyparken.
Klosterparken er på 28.000m2, Digeparken er 34.500m2 og Elmelyparken er 40.000m2.

Se kort over Kilens oplande øvetst til højre under "Materialer".

Vandets vej på Kilen
Vandet løber fra oplandet ind i det vestligste bassin, Regnvandshaven, og videre til Street basket-universet og tilsidst ud i Solrød bæk. Se oversigts kortet til øverst til højre under "Materialer. På kortet er nord til venstre og øst er op.

I Regnvandshaven vil vandet under normale omstændigheder løbe ud af en kuppelrist som er under ca. 20cm skærver. Risten er placeret i den sydlige del af bassinet – se blå markering på oversigtskortet. Afløbsrøret herfra løber direkte ned til den sydøstligste del af Kilen, hvor vandet kan pumpes ud i Solrød bæk. Vandet tømmes fra Regnvandshaven for at området er rart at færdes i, men det er muligt at vælge at slukke pumpen og lade området være mere vådt også til dagligt.

Når det regner mere end normalt, vil det lille rør og pumpen ikke kunne følge med og vandet vil stige op i Regnvandshaven. Når vandet når ca. 60cm over bunden vil det kunne flyde af et større afløbsrør fra Regnvandshaven og ned i Streetbasket-universet. Røret er placere ved flydebroen i regnvandshaven og vandet løber ud ved paccour området i Streetbasket-universet i den sydlige del af bassinet - se små pile og streg på oversigts kortet). 

Ved rigtige kraftige regnhændelser vil vandet stige op over kanten i Regnvandshaven og begynde at fylde kanalen, der forbinder Regnhaven med Street basket-universet. Således vil vand komme ind i Street basket-universet både fra røret i den sydelige del af bassinet og fra kanelen der munder ud i den nordlige del af bassinet.

Udløbet i Street basket-universet er mod syd under en lille rist. Herfra løber vandet ud til pumpestationen, hvor vandet pumpes ud i Solrød bæk indtil bassinet igen er tørt.

Der er 2 pumper som tilsammen kan pumpe med max 9 l/sek ud i bækken således at bækken ikke overbelastes. Kun den ene pumpe bruges i normal regns situationer.

Der er installeret en kontraventil så vandet ikke kan løbe tilbage i bassinerne fra bækken.

VANDPLUS
Kilen er én af 4 VANDPLUS (https://realdania.dk/samlet-projektliste/kilen-solroed) projekter der viser hvordan man kan kombinere byudvikling og rekreative muligheder for borgerne med klimatilpasning.
 

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på Kilen i Solrød

Grundskole

Gymnasium

.
Se desuden temasiden om klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

Kontaktperson

Projektleder Jeppe Erikstrup Møller fra Solrød kommune
jen@solrod.dk

Grej

Tid

Undervisningsmål

Kolofon

Foto: Solrød kommune