Areal (skovareal)

Her kan du læse om Danmarks areal og om det danske skovareal. Du se hvordan træerne er fordelt.

Dansmarks kort med markering af skove.

Klik på det du vil læse om:

Areal

Et areal er størrelsen af et område. Vi måler små arealer i kvadratmeter (m2). Store arealer – som skov- arealer – måler vi i hektar. En hektar er 100 x 100 meter – eller cirka lige så meget som to fodboldbaner.
 

Danmarks areal

Danmarks areal er 43.069 km2 – eller 4.306.900 hektar. De er fordelt på den her måde:

  • 65 % bliver brugt til landbrug og gartneri
  • 12 % er dækket af særlige naturområder, som heder, klitter, marsk, enge, moser, søer og vandløb
  • 11 % er dækket af skov
  • 8 % er dækket af veje og bygninger udenfor byerne
  • 4 % er dækket af byer

Hvad

Arealet med særlige naturområder - hede, klit, mark, eng, mose, sø og vandløb - er sikret mod tilbagegang, fordi de er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven og andre love. Landbrugsarealet er svagt faldende fordi byerne vokser og fordi der bliver plantet skove og lavet naturgenopretning.
 

Danmarks skovareal

Lidt over 11 % af Danmarks areal er dækket af skov. Tilsammen fylder skovene cirka 486.000 hektar eller 4860 kvadrat-kilometer (Danmarks Statistik 2000). Det svarer til at hver dansker har en parcelhushave (1000 m2) med skov.
 
Dertil kommer yderligere cirka 50 kvadratkilometer træ- og buskbevoksede arealer (fx langs jernbaner). Plus cirka 50 kvadratkilometer søer mm. i skove.
 
Det politiske mål er at fordoble Danmarks skovareal i løbet af næste århundrede.
Udviklingen

Udviklingen i skovarealet
I tidligere skovstatistik har man regnet naturområder, der havde tilknytning til skov – f.eks. søer og heder med. Derfor er der i kurven lagt 60.000 hektar til 1990- arealet for at gøre tallene sammenlignelige. Før 1881 findes ingen landsdækkende statistik.
 

På grafen kan du se hvordan det danske skovareal har udviklet sig de sidste 300 år.
 

Hvordan er trætyperne fordelt i Danmark?

Løvskov og nåleskov
I Danmark har vi skove med to forskellige slags træer – løvtræer og nåletræer. Fordelingen mellem løvskov og nåleskov er sådan her:

  • 1/3 af Danmarks skovareal er løvskov
  • 2/3 af Danmarks skovareal er nåleskov.

I de sidste 100 år har løvskovens størrelse været næsten konstant på 140.000 hektar. Men de sidste 10 år er der blevet plantet mere løvtræ, så vi i 2000 havde 174.000 hektar - og arealet med løvskov forventes at blive ved med at vokse. Arealet med nåleskov er vokset de sidste 100 år og var i 2000 på 294 hektar. Det fortsætter nok – selvom væksten i nåleskov ikke bliver så stor som væksten i løvskov.
 

Fordeling af træarter

Her kan du se hvordan træarterne var fordelt i de danske skove i 2000:
 
Træart Procent Areal (i hektar)
Bøg 17 80.000
Eg 9 43.000
Ask 3 13.000
Ær (ahorn) 2 9.000
Andet løvtræ 6 30.000
Løvtræ i alt 36 174.000
     
Rødgran 27 132.000
Sitkagran 7 34.000
Nobilis 2 12.000
Nordmannsgran 6 28.000
Andet nåletræ 18 87.000
Nåletræ i alt 60 294.000
     
Hjælpearealer og ubevoksede arealer 4 18.000
     
I alt 100 486.000

Her kan du se hvordan træarterne har fordelt sig de sidste 120 år.

Historisk
Historisk udvikling
Kurven viser den historiske træartsfordeling.
 

Træartsfordeling ved de sidste tre skovtællinger

Skovenes arealer er blevet talt i 1976, i 1990 og igen i 2000. Nedenfor kan du se hvordan de enkelte træarter har udviklet sig.
 
 
Træart I 1976 (hektar) I 1990 (hektar) I 2000 (hektar)
Bøg 75.000 72.000 80.000
Eg 25.000 30.000 43.000
Ask 10.000 10.000 13.000
Ær (ahorn) 5.000 8.000 9.000
Andet løvtræ 22.000 23.000 30.000
Løvtræ i alt 137.000 143.000 174.000
       
Rødgran
+ sitka
168.000
135.000 132.000
Sitkagran   35.000 34.000
Nobilis
+ nordmansgran
+ andet nåletræ
101.000
7.000 12.000
Nordmannsgran   12.000 28.000
Andet nåletræ   79.000 87.000
Nåletræ i alt 269.000 268.000 294.000
       
Bevokset i alt 406.000 411.000 468.000
       
Hjælpearealer og ubevokset 87.000 34.000 18.000
       
Totalt 493.000 445.000 486.000
 
Kilder:
"Skove og plantager 2000" udgivet af Danmarks Statistik, Skov & Landskab og Skov- og Naturstyrelsen.
"Skov og natur i tal 2003", udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i 2003.
"Skovene og skovbruget i Danmark", SKOV-info 1997.

Hvem, hvad, hvor

Sted:Skov

Kolofon

Forfatter: Martin Einfeldt, Dansk Skovforening.
Kortet er tegnet af Statens Planteavlsforsøg.
Artiklens tal er fra 2000.

Kommentarer